Management Committee

 • Dr.Gyan dutt gautama

  Chairman – Bharatiya Vidya Bhavan,
  Bharatiya Vidya Bhavan , Kolkata Kendra

 • Sri k.Chandramohan

  Executive Vice Chairman
  Bharatiya Vidya Bhavan , Kolkata Kendra

 • Sri H. V. Kanoria

  Chairman
  Bhavan’s Gangabux Kanoria Vidyamandir

 • Sri Rakesh Saxena

  Director
  Bhavan’s Shikshan Bharati, Mumbai

 • Sri Bharat Jalan

  Member

 • Smt. Namrata Sureka

  Member

 • Ms. Rashmi Prashad

  Member

 • Sri Sanjay Agarwal

  Member
  Almuni of the School

 • Smt. Vijaya Choudhuri

  Member
  Principal, B.D.Memorial International

 • Dr. (Smt.) Suman Lata

  Member
  Principal, Kendriya Vidyalaya

 • Dr. Sauren Panja

  Member
  Parent’s Representative

 • Sri Partha Pratim Roy

  Member
  Parent’s Representative

 • Dr. G. V. Subramanian

  Director
  Bharatiya Vidya Bhavan, Kolkata Kendra

 • Smt. Sujata Ghosh

  Principal Cum Secretary
  Bhavan’s Gangabux Kanoria Vidyamandir

 • Sri.Arun Kr. Dasgupta

  Member, Vice-Principal
  Bhavan’s Gangabux Kanoria Vidyamandir

 • Smt. Baishakhi Biswas

  Member, Teachers’ Representative
  Bhavan’s Gangabux Kanoria Vidyamandir

 • Smt. Ranu Biswas

  Head Teacher, Member
  Bhavan’s Gangabux Kanoria Vidyamandir